Analiza procesów biznesowych

Analiza Procesów Biznesowych

Kluczem do powodzenia projektów BPM jest właściwa analiza procesu pod kątem potrzeb jego właściciela i uczestników. Na podstawie doświadczeń prowadzenia projektów w zakresie BPM, opracowaliśmy własną metodykę prowadzenia analizy procesów biznesowych, której wynikiem jest Analiza procesu. Jest to jednoznaczny i kompletny opis wymagań do tworzonego produktu informatycznego, który spełnia kilka podstawowych celów:

 

 • Określenia, jaki produkt ma zostać utworzony.
 • Dostarczenie podstawy do oszacowania kosztów i harmonogramów projektu.
 • Weryfikacja projektu. Dokument analizy stanowi podstawę oceny zgodności uzyskanego produktu z wymaganiami.

 

Jak przebiega analiza procesów biznesowych?

Analiza procesu prowadzona jest wspólnie przez Zespół przedstawicieli klienta i naszych konsultantów. Istotne jest aby w trakcie prac analitycznych był zapewniony dostęp do osób (uczestników) związanych z realizacją analizowanego procesu oraz co jest bardzo istotne – został wyznaczony po stronie klienta Właściciel procesu. Przez Właściciela procesu rozumiemy osobę odpowiedzialną za określanie wymagań i podejmowanie decyzji związanych z ostatecznym projektem procesu. W przypadku gdy projektowany proces będzie korzystał z danych lub zasilał zewnętrzne systemy informatyczne, w skład zespołu analitycznego powinien również wejść przedstawiciel działu IT zamawiającego posiadający wiedzę w zakresie możliwych sposobów integracji z wyznaczonymi systemami. Szczegółowy skład zespołu analitycznego i zakres odpowiedzialności poszczególnych jego członków jest ustalany na początkowym etapie projektu po określeniu wstępnych wymagań i zakresu analizy.

Analiza stanu obecnego

Z naszych doświadczeń wynika, że procesy, które podlegają analizie i w rezultacie opisaniu i uruchomieniu w formie modelu elektronicznego, w znacznej większości odnoszą się do obecnie funkcjonujących procedur lub reguł postępowania opracowanych w organizacji klienta. W związku, z tym, w pierwszym etapie projektu staramy się zrozumieć stan obecny funkcjonowania organizacji w wybranym obszarze poprzez zebranie wszelkich istniejących regulacji dotyczących analizowanego procesu, a następnie ich weryfikację i ewentualny opis różnic działania procesu w teorii i praktyce. Prace analityczne w postaci wywiadów prowadzone są w miarę możliwości ze wszystkimi rodzajami uczestników procesu.

Wykonane prace pozwalają naszym analitykom na zrozumienie funkcjonowania organizacji, i niejednokrotnie przygotowane opracowanie pozwala samej organizacji na pełne opisanie reguł postępowania, nie sformalizowanych w żadnych aktualnych opisach lub dokumentach.
W trakcie tego etapu analizy prosimy o udostępnienie wszystkich istniejących materiałów związanych z realizacją opisywanego procesu, a także jeżeli istnieją, to również spisanych wymagań dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu procesu.

 

Analiza stanu obecnego obejmuje miedzy innymi:

 • Opis i cele procesu
 • Założenia funkcjonalne procesu
 • Uczestników procesu
 • Mierniki efektywności działania
 • Dane wejściowe, produkty i dane wyjściowe procesu

Budowa mapy procesu

Zgodnie z metodologią prowadzenia analizy kolejnym etapem budowy modelu procesu jest budowa mapy docelowego procesu określającej podział procesu na etapy i działania określające przepływy informacyjne.


W skład analizy wchodzą takie elementy jak:

 • Określenie działań rozpoczynających proces
 • Podział procesu na Etapy i ich opis
 • Odwzorowanie przepływów informacji i działań

Analiza Etapów procesu

Z punktu widzenia realizacji procesów biznesowych i ich uczestników, każdy z Etapów procesu jest wydzielonym elementem systemu, udostępniającym uczestnikom procesu odpowiednie narzędzia i informacje służące do podjęcia właściwych decyzji lub wykonania wymaganych czynności.

 

Z tego powodu, każdy z Etapów wymaga dogłębnej analizy obejmującej następujące elementy:

 • Nazwa Etapu, jego opis i rola w procesie
 • Możliwe zdarzenia powodujące pojawienie się sprawy na Etapie
 • Określenie dostępnych działań związanych z Etapem
 • Analiza poszczególnych działań obejmująca:
  • Do czego służą
  • Kiedy mogą być wykonane (określenie zależności)
  • Kto (Rola) może wykonać działanie
  • Jakie informacje są potrzebne do podjęcia działania
  • Jakie informacje są wymagane podczas wykonywania działania
  • Określenie formularzy związanych z działaniem
  • Zasady walidacji formularzy
  • Zachowanie sprawy po podjęciu działania
 • Analiza informacji dostępnych na Etapie
 • Projekt formularze związanych ze sprawą
 • Zasady wyświetlania formularzy dla Ról uczestników procesu
 • Analiza ról obejmująca:
  • Określenie Ról uczestników procesu dla Etapu
  • Określenie ról dla Listy Zadań
  • Określenie ról dla Listy Podglądu

 

Analiza ogólnych wymagań procesu

Ogólne wymagania dotyczące zachowania procesu są zbiorem zasad stosowanych do obsługi dowolnych (wszystkich) Etapów lub elementów systemu związanych z funkcjonowaniem procesu jako kompletnego systemu informatycznego.

 

W tym zakresie analiza obejmuje:

 • Zasady delegacji uprawnień i zastępstw
 • Zasady zarządzania zmianami organizacyjnymi i kadrowymi w procesie
 • Identyfikacja systemów informatycznych z którymi proces ma współpracować
 • Określenie interfejsów
 • Określenia zasad przetwarzania informacji
 • Zasady wyznaczania ról uczestników procesu (statyczne i dynamiczne)
 • Zasady powiadamiania o zadaniach kolejnych uczestników procesu
 • Treść powiadomień
 • Zasady kontroli terminów wykonywania zadań
 • Wymagania dotyczące zarządzania parametrami procesu (listy, uczestnicy)
 • Określenie formularzy kontrolnych i raportów
 • Interakcje z innymi procesami
 • Zarządzanie dokumentami w procesie

 

Opracowanie i zatwierdzenie Analizy procesu

Ostatnim elementem analizy jest utworzenie ostatecznego dokumentu Analizy procesu będącego zbiorem informacji stanowiących podstawę zrozumienia istniejącego procesu, jego wymagań funkcjonalnych i szczegółową instrukcją budowy systemu dla programistów i informatyków odpowiedzialnych za uruchomieniu modelu procesu w środowisku informatycznym. Dokument analizy służy dodatkowo do prac związanych z kontrolą jakości wynikowego produktu oraz stanowi podstawę do weryfikacji produktu podczas odbioru.

Dopiero po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu wyników analizy, programiści przystępują do oprogramowania, integracji i wdrożenia procesu elektronicznego. Co istotne, proces analityczny może dotyczyć także aplikacji. Analiza biznesowa aplikacji pozwala na ocenę jej adekwatności w kontekście obsługiwanych procesów biznesowych. 

 

Analiza biznesowa aplikacji

 

Analiza biznesowa aplikacji to proces oceny aplikacji pod kątem jej wartości biznesowej, funkcjonalności, wydajności i zgodności z celami oraz wymaganiami organizacji. Jest to kluczowy element w cyklu życia rozwoju oprogramowania, który pomaga w zrozumieniu, jak aplikacja może wspierać procesy biznesowe i przyczyniać się do osiągania celów biznesowych. Analiza biznesowa aplikacji jest procesem ciągłym, który może wymagać regularnych przeglądów i aktualizacji w miarę zmian w środowisku biznesowym i technologicznym.